Предприемаме всякакви мерки, за да осигурим на гостите сигурност, спокоен и приятен престой, затова моля прочетете внимателно и се съгласете с общите условия за използване на къщата и прилежащите й пространства. С потвърждаване на резервацията всички клиенти заявяват, че са прочели, разбрали и приели условията и правила за ползване на къщата. В случай, че това не е направено, резервацията няма да бъде приета.

Норми на поведение – от гостите се изисква да спазват приетите норми на поведение и обществен ред:
– Незаконни и неморални дейности и силен шум са забранени.
– Ако някой от гостите нарушава тези правила или се държи по неподходящ начин, собственикът си запазва правото по своя преценка да изиска от гостите да напуснат и освободят къщата незабавно, без права на обезщетение или възстановяване на платената сума за престоя.
– Гостите поемат цялата отговорност, в случаи на нарушаване на общественият ред и подаден сигнал към органите на реда. Наложените санкции, глоби, актове, фишове и други наказания от органите на реда съобразно с българското законодателство са за сметка на гостите.

Ценности и сигурност:
– Гостите отговарят за сигурността и опазването на всички ценности и имущество, притежавани и използвани от тях, внесени в територията на къщата .
– Собственикът не отговаря за загуби или повреди на имущество на гостите, настъпили по време или във връзка с престоя в къщата.

Отмяна на резервации:
– всяка отмяна на резервация от страна на гостите трябва е в писмена форма и изпратена на имейл …
– при отмяна на резервация, направена 14 или повече дни преди деня за настаняване, не се дължи неустойка и платеното капаро се възстановява.
– при отмяна на резервация, направена от 2 – до 14 дни преди деня за настаняване се дължи неустойка в размер на 50% от платеното капаро, а остатъкът се възстановява.
– при отмяна, направена по-малко от 2 дни от датата на настаняване, както и при ненастяване в къщата, капарото не се възстановява.
– Собственикът не поема отговорност при невъзможност на гостите да се настанят и да ползват резервацията си поради възпрепятстващи обстоятелства от личен характер;

Отмяна на резервация от страна на собственика:
– собственикът си запазва правото да анулира вашата резервация в резултат от непредвидени обстоятелства извън неговия контрол. В това се включват природни бедствия, неблагоприятни метеорологични условия, пожар и други подобни събития, които препятстват или затрудняват ползването на къщата по предназначение или в съответствие с предварително обявените условия. В тези случаи платеното капаро се възстановява.

При щети:
– Задължение на гостите е да се отнасят към имуществото на къщата с грижа на добър стопанин. При липси или повреди в къщата или в дворното пространство по време на престоя, разходите за подмяна или ремонт са за сметка на гостуващите, като щетите се плащат в двоен размер.

В къщата НЕ се допускат:
– домашни любимци

Пушенето е забранено!

*При проблеми на гостуващите по време на престоя моля отнесете към собственика или негов представител, който веднага ще се постарае на реши казуса/проблема


HVARCHILLO. Здравей спокойствие!

HVARCHILLO 2020